Objavljeno u kategoriji Malo i srednje poduzetništvo

Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Vrsta Poziva: Bespovratna sredstva.

Područje: Poduzetništvo.

Status: Zatvoren.

Službena dokumentacija:

LINK na službenu dokumentaciju natječaja.

Datum početka zaprimanja prijava: 15.04.2020. godine

Iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Svrha Poziva:

Doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta..

Predmet Poziva:

Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.480.000,00 HRK.

Intenzitet potpore:

  • Maksimalno 85,00%

Prihvatljivi prijavitelji:

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Mikro poduzetnici

Mali i srednji poduzetnici

Veliki poduzetnici

Gospodarski subjekti

Obrtnici

Prihvatljivi prijavitelj u sklopu ovog Poziva je pravna ili fizička osoba, navedena u Odluci JLS o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sukladno članku 30. stavku 7. ZOGO-a i članku 4. stavku 1. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN, br. 50/17, 84/19) (Uredba), koja je davatelj javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada koju obavlja u skladu s odredbama članka 31. ZOGO-a i/ili davatelj usluge povezane s javnom uslugom u skladu s odredbama članka 3. stavka 1. točke 22. Uredbe u jedinicama lokalne samouprave (JLS).

Prihvatljivi troškovi:

  • Troškovi nabave komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada
  • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta, te troškovi vezani uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi, u maksimalnom iznosu do 3% od ukupno prihvatljivih troškova projekta
  • Troškovi usluga, opreme i radova vezani uz osiguravanje usklađenosti projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.09.2020. godine

Javite nam se s povjerenjem!