Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva.

Sektor: Poljoprivreda.

Status: Zatvoren.

Način dodjele potpore:

 1. Potpora korisniku kojemu će poljoprivredabitiglavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 372.000,00 kn.
 2. Potpora korisniku kojem poljoprivredaneće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 148.800,00 kn.

Ako korisnik traži potporu 372.000,00 HRK dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva i biti zaposlen na puno radno vrijeme u gospodarstvu za koje je ostvario potporu te:

 1. Ako je poljoprivredno gospodarstvo OPG – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik po osnovi plaćanja poreza na dobit ili dohodak i obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće, konačne, rate i to mora ostati najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate.
 2. Ako je poljoprivredno gospodarstvo obrt – biti registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik te obveznik socijalnih doprinosa (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi nesamostalne djelatnosti i poljoprivreda mu mora biti pretežita djelatnost najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.
 3. Ako je poljoprivredno gospodarstvo pravna osoba poljoprivreda joj mora biti primarna djelatnost i mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen na puno radno vrijeme (mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi nesamostalne djelatnosti) najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu treće (konačne) rate i to mora ostati najmanje pet godina nakon konačne isplate.

Ako korisnik traži potporu 148.800,00 HRK dužan je ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet godina nakon isplate treće, konačne rate.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prihvatljivi su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti) na dan podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Korisnik mora posjedovati odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu biti postavljen kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu
 • Mladi poljoprivrednik mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske najkasnije u trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore
 • Ako kod podnošenja Zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva (OPG-a ili obrta) u Upisniku poljoprivrednika, dužan je prilikom podnošenja Zahtjev za potporu priložiti pisani dokaz u kojem su navedeni način, uvjeti i rok preuzimanja poljoprivrednog gospodarstva između trenutnog nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva i mladog poljoprivrednika
 • Poljoprivredno gospodarstvo za koje se traži potpora mora pripadati ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 eura do 49.999 eura.

Mladi poljoprivrednik može biti nositelj/odgovorna osoba u:

 1. Obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu,
 2. Obrtu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili
 3. Trgovačkom društvu registriranom za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela) isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu i dalje u periodu od najmanje pet godina od konačne isplate potpore.

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda,
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje,
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda,
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljivost projekta:

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan u kojemu mora dokazati financijsku i ekonomsku održivost projekta te definirati način dostizanja jednog od dva cilja:

 1. Modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i /ili
 2. Povećanje proizvodnog kapaciteta iskazano kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet aktivnosti prema poslovnom planu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu sukladno propisu o evidenciji poljoprivrednog zemljišta najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate potpore,
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja prema poslovnom planu moraju biti registrirane u JRDŽ sukladno propisima o označavanju i registraciji domaćih životinja najkasnije prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatom treće rate,
 • Prihvatljive aktivnosti u poslovnom planu moraju biti prikazane u ukupnom iznosu od najmanje koliko je određena visina potpore po korisniku,
 • Provedba aktivnosti i ostvarenje cilja prikazanih u poslovnom planu mora biti realizirana u razdoblju od najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju,
 • Isti (jedan) korisnik i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja.

Isplata potpore:

 • Zahtjev za isplatu podnosi se tri puta u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi:
 • Isplata prve rate u iznosu od 30% ukupno odobrene javne potpore,
 • Isplata druge rate u iznosu od 50% nakon tri mjeseca, ali ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete,
 • Isplata treće rate u iznosu od 20% nakon provedenih aktivnosti i postizanje cilja/eva prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ako iste nije imao prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu.

Krajnji rok prijave: 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Ukoliko Vas zanima natječaj, “Operacija 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“”, javite nam se.