Objavljeno u kategoriji Ruralni Razvoj

Tip operacije 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

Tko se može prijaviti na natječaj?

 • Fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • Fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog podrijetla i
 • Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

Koliko će troškova biti sufinancirano iz natječaja?

 • 50,00%

Koliko bespovratnih sredstava je moguće ostvariti?

 • do 2.000.000 EUR
 • do 200.000 EUR za korisnike početnike, korisnike čiji je zbroj vrijednosti tri najveća godišnja prometa u razdoblju od pet godina koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 200.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu (ili se u slučaju korisnika zadruge ili proizvođačke organizacije promet može dokazati na način propisan Prilogom 1 ovoga Natječaja), pri čemu vrijednost potpore za navedene tipove korisnika može biti veća u slučaju kada zatraže potporu veću od 200.000 EUR koju dokazuju obvezujućim pismom namjere banke koje se odnosi na vrijednost projekta u cijelosti.

Što možete financirati?

 • građenje/rekonstrukcija objekata za prihvat sirovine; za pripremu sirovine; za manipulaciju; za hlađenje/sušenje; za obradu/preradu; laboratorij i analiza; za transport; za pakiranje; za skladištenje; garderobni prostor; sanitarni prostor; energija; klimatizacija; upravljanje IT procesom; sigurnosni nadzor; za potrebe veterinarske kontrole; za potrebe provedbe sustava razvrstavanja trupova; mreže putova unutar objekta i unutar gospodarstva; vodovodna (uključujući bunare), plinska, električna i kanalizacijska mreža
 • oprema za istovar i istovarna rampa uključujući mjernu opremu za kvantitativno i kvalitativno zaprimanje sirovine; oprema za prihvat, vaganje, uzorkovanje i čuvanje (hlađenje) sirovine do isporuke ili prerade s odgovarajućim mjernim uređajem; oprema za privremeni smještaj, hranidbu i napajanje životinja na depou; oprema za pomoć pri usmjeravanju životinja tijekom njihovog premještanja u klaonici; oprema za sputavanje, omamljivanje, usmrćivanje i iskrvarenje životinja
 • oprema za skladištenje sirovine, polugotovih i gotovih proizvoda (uključujući skladištenje u inertnoj atmosferi); spremnici za taloženje i skladištenje
 • objekti za prodaju i prezentaciju
 • gospodarska vozila
 • kupnja zemljišta
 • izrada poslovnog plana i projektno – tehničke dokumentacije i dr.

Do kada se možete prijaviti na natječaj?

04. svibanj 2023.g

Prvi korak ka bespovratnim sredstvima– kontaktirajte nas!